poreMatuLiveReducedPara2FractionN_4N1_2.txt 642 Bytes
Newer Older
Antonio Politi's avatar
Antonio Politi committed
1 2 3 4 5 6 7 8
% Model poreMaturationReducedPara2
% N 4
% N1 2
% fittedIds 1   2   3   4   5   8   9  10  11  12  13
% kpm1	kpm2	kip1	kip2	kip3	kd	v	fMP_NC	fMP_C	scal_prot1_NC	scal_prot2_NC	scal_prot1_C	scal_prot2_C	norm	nrpara
3.794e-01	4.578e-02	4.132e-02	1.972e-01	3.646e-02	0.000e+00	0.000e+00	9.000e-01	4.507e-01	1.005e+00	1.017e+00	1.014e+00	1.089e+00	7.331e+01	11
3.794e-01	4.578e-02	4.132e-02	1.974e-01	3.645e-02	0.000e+00	0.000e+00	9.000e-01	4.507e-01	1.005e+00	1.017e+00	1.014e+00	1.089e+00	7.331e+01	11
3.794e-01	4.578e-02	4.132e-02	1.974e-01	3.645e-02	0.000e+00	0.000e+00	9.000e-01	4.507e-01	1.005e+00	1.017e+00	1.014e+00	1.089e+00	7.331e+01	11